Sol·licitud Prestacions econòmiques supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

Sol·licitud Prestacions econòmiques supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

La Generalitat Valenciana ha obert el plaç per a la presentació de la «Sol·licitud de Prestacions econòmiques individualitzades para per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.»

Objecte del tràmit

Es comprenen en l’objecte d’esta subvenció totes aquelles subvencions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en la vivenda pròpia o en l’edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribuïxen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Termini de presentació

Per a prestacions econòmiques individualitzades el termini comprendrà des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el DOCV núm. 7720, de 15.02.2016, fins al 31 d’octubre de 2016.

No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran admetre’s i tramitar-se aquelles sol·licituds d’ajudes presentades després d’eixa data i abans del 31 de desembre del dit any, sempre que s’acredite documentalment l’aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

Més informació i accés a la sol·licitud: Sol·licitud de Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.