EL MARENY ET BECA 2022

EL MARENY ET BECA 2022

Anunci de l’Entitat Local Menor del Mareny de Barraquetes sobre les bases que han de regir la concessió de beques de formació en el marc del programa “EL MARENY ET BECA”

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquestes Bases en el tauler d’anuncis i pàgina web de l’Entitat Local Menor, des del 20 de maig al 30 maig 2022.
Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud i que consta en les oficines municipals es presentaran preferentment en el registre d’aquest ajuntament situat en carrer Església número 20 del Mareny de Barraquetes. A les sol·licituds hauran d’acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base quarta i els mèrits que s’al·leguen.
Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants hauran d’entregar la següent documentació:
– Fotocòpia del DNI.
– Certificat d’empadronament, acreditatiu de la residència a la província de València.
– Fotocòpia de l’expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud
– Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits.
– Declaració jurada de no haver rebut beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.

👉​ BASES EL MARENY ET BECA 2022