Aprovació definitiva del projecte Connexió de vianants Mareny de Barraquetes i Càmping Les Palmeres

Aprovació definitiva del projecte Connexió de vianants Mareny de Barraquetes i Càmping Les Palmeres

L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Carreteres ha anunciat l’aprovació definitiva del projecte de Connexió de vianants entre Mareny de Barraquetes i Càmping Els Palmeres en la CV-502 dels Palmeres a Cullera (Az-350).

ANUNCI

La Diputació Provincial de València, per Decret de la Presidència núm. 04361 de data 13 de juny de 2013, va prendre en consideració el projecte Connexió de vianants entre Mareny de Barraquetes i Càmping Els Palmeres en la CV-502 dels Palmeres a Cullera (Az-350) , per un pressupost de contracta de 153.564,53 euros IVA exclòs. Transcorregut el termini de 20 dies hàbils d’exposició al públic, des de la seua publicació en el Butlletí oficial de la Província número 157 de data 4 de juliol de 2013 sense que s’hagen presentat durant el dit termini reclamacions al mateix, s’entén aprovat definitivament. Contra la resolució transcrita, que és definitiva en via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant del President de la Diputació, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la notificació del present acte o, directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats també a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la notificació del present acte. Tot això, de conformitat amb el vigent tenor dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa, i sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que estime procedent. València, 5 de febrer de 2016.-El Oficial Major, Juan Jiménez Hernandis. 2016/2141

BOP 31 – Aprovació definitiva del projecte Connexió de vianants Mareny de Barraquetes i Càmping Les Palmeres

Anuncios Diputación